Juridische woordenlijst letselschade

  • Maximale schadevergoeding
  • Gegarandeerd kosteloze hulp
  • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig

Wanneer je het slachtoffer bent geworden van een ongeval en letselschade hebt geleden, kom je met allerlei nieuwe woorden en afkortingen in aanraking. Soms begrijp je niet zo goed wat er wordt bedoeld. Zoek je de betekenis van een juridisch woord? Op deze pagina vind je een juridische woordenlijst letselschade. Heb je een bepaalde vraag over letselschade of een woord dat niet in deze lijst staat? Twijfel dan niet en win gratis advies bij ons in.

Juridische woordenlijst letselschade

Aanrijdingsformulier (SAF)

Het aanrijdingsformulier is een formulier dat wordt ingevuld door betrokkenen van een aanrijding. De feitelijke situatie van het ongeval dient te worden weergegeven. Het formulier vormt de basis bij de beoordeling van de toedracht van een ongeval, de aansprakelijkheid en de mate van schuld.

Aansprakelijkheid

De juridische verplichting om schade aan een ander te vergoeden.

Aansprakelijkstelling

Brief waarin de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval en waarin de gevolgen daarvan kenbaar worden gemaakt. Tevens dient in deze brief  te staan dat er aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding van de geleden of nog te lijden schade.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige houdt zich bezig met beroepen en arbeidsprocessen. De arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld wanneer het er naar uitziet dat een slachtoffer niet binnen een bepaalde termijn het eigen werk kan oppakken. Tevens kan de arbeidsdeskundige behulpzaam zijn bij het vinden van ander gepast werk of bij omscholing.

Arbeidsinspectie

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) verplicht werkgevers ervoor te zorgen dat werknemers geen schade aan gezondheid of veiligheid oplopen door hun werk. De arbeidsinspectie is onder meer belast met controle op naleving van deze wet.

Arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als een persoon niet in staat is om arbeid te verrichten. Arbeidsongeschiktheid kan worden veroorzaakt door een ongeval.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor (meestal) zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering.

Arbeidsongeval

In de praktijk ook wel bedrijfsongeval genoemd. Het gaat hier om een ongeval welke tijdens het werk plaats vindt.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze mineralen/vezels zijn zo klein dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. In de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen en woningen.

Door blootstelling aan asbest kunnen verschillende asbestziekten ontstaan (asbestose, longkanker, mesothelioom en pleura verdikking). De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Een woord tegengekomen dat niet in deze juridische woordenlijst letselschade staat? Of wil je meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier!

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts ondersteunt de werkgever bij het ziekteverzuim in zijn bedrijf.

Belangenbehartiger

Een belangenbehartiger is een persoon die jouw belangen vertegenwoordigt tijdens de schadebehandeling. Je kunt hierbij denken aan verschillende soorten belangenbehartigers: letselschadeadvocaten, rechtsbijstandsverzekeraars en letselschadebureaus.

Belastinggarantie

Dit is een verklaring van de aansprakelijke verzekeraar, dat deze ervoor instaat dat de schadevergoeding niet wordt belast door de belastingdienst (inkomstenbelasting of sociale premies). Mocht de belastingdienst de schadevergoeding toch als inkomsten zien, dan zal de verzekeraar deze inkomstenbelasting betalen.

Beroepsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (bijvoorbeeld nalaten, vergissingen, onjuistheden, verkeerde handelingen e.d.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van beroepsmatige activiteiten.

Beroepsziekten

Beroepsziekte is de benaming voor een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu. Je kunt alle beroepsziekten vinden op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Bewijslast

De regel is: wie iets stelt, zal dit ook moeten bewijzen.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)

Kosten die een slachtoffer – meestal via zijn belangenbehartiger –  maakt om, buiten het kader van een gerechtelijke procedure, aansprakelijkheid aan te tonen en/of zijn schade te verhalen.

Causaliteit

Verband tussen oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld tussen het ongeval en het letsel en/of de klachten zoals die na het ongeval zijn ontstaan.

Complicatie

Onbedoelde gebeurtenis die het gevolg kan zijn van bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Dubbele redelijkheidstoets

Is een toetsing waarbij beoordeeld wordt of het redelijk is dat een slachtoffer juridisch wordt bijgestaan en of de omvang van de kosten die door de letselschade advocaat worden gemaakt redelijk zijn.

Eigen Schuld

De mate waarin iemand zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en de daar uitvloeiende schade.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (bijvoorbeeld verkeersongeval). Uit de praktijk blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Er zal bij deze therapie uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten.

Finale Kwijting

Definitieve afwikkeling van een letselschadezaak.

Fout

Onjuist handelen/nalatigheid.

Functionele invaliditeit

Blijvende functiestoornis van een deel van het lichaam die het gevolg is van een ongeval. Dit type functieverlies wordt uitgedrukt als percentage verlies van het betreffende onderdeel van het lichaam.

Gelaedeerde

Benadeelde persoon (slachtoffer).

Huishoudelijke Hulp behoefte

Ten gevolg van een ongeval kan het noodzakelijk zijn om een familie/vriend/kennis in te schakelen die je helpt in het huishouden. De kosten die hier mee gepaard gaan kunnen worden verhaald op de wederpartij. Je kunt hierbij denken aan verschillende huishoudelijke taken (wassen, schoonmaken e.d.)

Immateriële schade (smartengeld)

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het gaat hier om schade veroorzaakt door verdriet, pijn en/of het verlies aan levensvreugde na een incident.

Jurisprudentie

Verzameling van alle rechterlijke uitspraken (rechtspraak).

Letselschade

Schade door lichamelijke verwondingen of geestelijke problemen die een mens heeft opgelopen door een ongeval.

Lumpsum vergoeding

Een lumpsum vergoeding is een minnelijke regeling waarbij er door het slachtoffer en de wederpartij een schadevergoeding wordt overeengekomen waarmee de schade wordt gecompenseerd.

Mantelzorg

Als je als gevolg van het ongeval bepaalde bezigheden niet meer kunt verrichten (zoals kleren aantrekken, auto rijden etc.) kan je iemand inschakelen die je daarbij helpt (familielid, vrienden en/of kennissen).

Materiële Schade

Schade die in geld is uit te drukken (bijvoorbeeld een kapotte bril). Tegenovergestelde is: immateriële schade/smartengeld.

Medisch Adviseur

Een arts die het slachtoffer of de aansprakelijke partij van medisch advies voorziet. In het advies wordt aangegeven welke medische gevolgen een ongeval heeft veroorzaakt.

Is deze juridische woordenlijst letselschade nuttig voor u? Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier!

Medisch deskundigenonderzoek

Bij het medisch deskundigenonderzoek wordt er door een partij of partijen een gezamenlijk onderzoek ingesteld. Dit gebeurt veelal door een specialist. Het gaat hier vaak om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen en antwoorden te geven op de vragen die zijn gesteld door de aanvrager(s) van het onderzoek.

Medisch dossier

Hieronder worden alle relevante medische bescheiden onder verstaan, welke nodig zijn voor een goede behandeling van de letselschadezaak.

Medische eindsituatie of –toestand

Het betreft hier de situatie waarin iemand geheel of gedeeltelijk is hersteld. Daarnaast kan er ook sprake zijn van deze situatie als blijkt dat er in het herstel geen wezenlijke veranderingen of verbeteringen te verwachten meer zijn.

Medische Expertise

Een medische expertise is een medisch onderzoek, verricht door en onafhankelijke arts. Tijdens dit onderzoek zal er worden gekeken naar de medische gevolgen van een onderzoek. De blijvende gevolgen van het ongeval kunnen worden vastgesteld. Deze gevolgen worden uitgedrukt in een percentage ‘blijvende invaliditeit’. Tevens kan er inzicht worden gegeven in de beperkingen en de mogelijke toekomstige risico’s.

No-Cure-No-Pay

Een no-cure-no-pay constructie houdt in, dat wanneer er een schadevergoeding door de verzekeraar aan het slachtoffer wordt betaald, het slachtoffer hiervan een percentage van circa 10% tot soms wel 40% aan zijn belangenbehartiger dient af te staan. Hier staat tegenover dat wanneer de kosten van de belangenbehartiger niet door de aansprakelijke partij betaald worden, deze niet in rekening bij het slachtoffer zullen worden gebracht. Wat Letselschade-Nederland betreft: Nooit doen!

Ongevallen Inzittende Verzekering

Wanneer je een ongevallen inzittendenverzekering heeft afgesloten kun je hier aanspraak op maken bij een ongeval. De OIV keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers van een verkeersongeval. Deze bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade.

Overlijdensschade

De vermogensschade bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner.

Overmacht

Een onvoorziene situatie, die niet aan een persoon kan worden toegerekend.

Pro memorie (PM)

Pro memorie (PM) is een Latijns begrip en betekent ‘ter herinnering’. De afkorting PM kan je vaak terug vinden in een schadestaat. Het gaat dan om schadeposten die op het moment van het samenstellen van de schadestaat nog onduidelijk zijn. Deze posten zullen op een later tijdstip worden gespecificeerd.

Product Recall

Een product recall betekent het terughalen van producten door de leverancier. Meestal wordt een dergelijke actie uitgevoerd omdat er een onveilige situatie is ontstaan met het product.

Productaansprakelijkheid

Degene die een product op de markt brengt is aansprakelijk als dat product gebreken heeft waardoor iemand schade lijdt. Er zal sprake moeten zijn van schade die door het product is veroorzaakt. Het gaat hier niet om schade aan het product zelf. Verwondingen door een product.

Reïntegratie

Het hervatten van eigen of ander aangepast werk door een gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikte werknemer. Het hervatten of aangepast werk zal op een zodanige manier gebeuren, dat de werknemer ondanks zijn/haar beperkingen, in staat is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid hoeft de aansprakelijkheid niet te berusten op enig verwijtbaar gedrag van de aansprakelijke persoon. Er hoeft geen sprake te zijn van schuld. Je kunt hierbij denken aan dierenbezitters die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de zelfstandige gedragingen van hun dieren (hondenbeten, op hol geslagen paarden etc.).

RSI

Repetitive Strain Injury (afgekort RSI) is verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in de nek-en schoudergebieden, bovenrug, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door repeterende bewegingen en/-of een langdurige statische houding.

Schadevergoeding

Letselschadevergoeding is de vergoeding van de door het slachtoffer geleden en nog te lijden schade. Deze vergoeding bestaat uit (im)materiële schade.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen.

Schadeverzekering Voor Inzittende (SVI)

De SVI dekt letselschade tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden én de bestuurder als gevolg van een ongeval, ongeacht of de bestuurder schuld had aan het ongeval. Een bijkomend voordeel van de SVI verzekering is dat het geld uitkeert aan de inzittenden, ook in het geval wanneer het niet bekend is wie de schuldige is. Bij de SVI wordt de werkelijke schade vergoed.

Shockschade

Ook wel schrikschade genoemd, is het ‘letsel’ dat men oploopt als gevolg van de schrik of schok die een (bijna) ongeval of de confrontatie met de gevolgen daarvan teweegbrengt. Dergelijke schade kan zich voordoen wanneer men zelf in gevaar is geweest of betrokken is geweest bij een ongeval.

Slotbetaling

De slotbetaling moet worden beschouwd als een definitieve afdoening van alle te vergoeden schade naar redelijkheid en billijkheid. Makkelijk gezegd: er wordt voor de laatste keer een bedrag uitgekeerd waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan en daarna zal de zaak worden gesloten.

Smartengeld / Smartegeld

Smartengeld is een vergoeding van rechtswege voor pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. De hoogte van deze vergoeding hangt af van meerdere factoren (bijvoorbeeld aard en ernst van het letsel, de duur en de blijvende gevolgen). De jurist slaat er tevens de Smartengeldgids op na.

Smartengeldgids

De Smartengeldgids is een bundeling van alle rechterlijke uitspraken over smartengeldbedragen in Nederland. Elk jaar wordt deze gids bijgewerkt en aangevuld met de meest recente uitspraken op dit gebied. Voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt er naar uw specifieke situatie gekeken en naar vergelijkbare situaties in de Smartengeldgids.

Stuiting

Stuiting betekent het stoppen of voorkomen van verjaring van de rechtsvordering. Het stuiten dient schriftelijk plaatsvinden. In deze schriftelijke berichtgeving moet staan dat u aanspraak wilt blijven maken op uw rechten. Als een zaak verjaart, heeft u geen enkel recht meer.

Toevoeging

Hiervan is sprake wanneer de overheid een deel van de kosten van rechtsbijstand voor je letselschadeadvocaat voor haar rekening neemt. Bij de berekening van dit bedrag wordt gekeken naar je inkomen.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer en de aansprakelijke partij (veelal de verzekeraar van de tegenpartij). Door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt de omvang van de schadevergoeding vastgelegd en kunnen er voorwaarden worden verbonden aan een afwikkeling.

In de meeste gevallen is het na het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst niet meer mogelijk om terug te komen op de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer je de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend zonder dat je werd bijgestaan door een letselschadejurist of -advocaat, bestaat de mogelijkheid deze overeenkomst ongeldig te laten verklaren.

Verjaring

Verjaring is de rechtsvorm waarbij rechten vervallen door het verloop van een bepaalde termijn. Deze termijn wordt verjaringstermijn genoemd en kan worden gestopt door stuiting (zie stuiting). Je zult je zaak op tijd moeten stuiten, anders heb je geen enkel recht op vergoeding meer.

Verlies Aan Verdienvermogen

Verlies aan verdienvermogen duidt op het verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Niet alleen werknemers kunnen hiermee te maken krijgen, maar ook zelfstandige ondernemers. De schade zal worden bepaald door de situatie vóór het ongeval te vergelijken met de situatie na het ongeval.

Verlies Aan Zelfwerkzaamheid

Verlies aan zelfwerkzaamheid is een schadepost die kan worden meegenomen in de schadestaat. Het kan zijn dat een slachtoffer van een ongeval geen werkzaamheden meer in en rondom het huis kan verrichten. Slachtoffers zullen in dat geval een derde moeten inschakelen die deze klussen zal verrichten. De redelijke kosten die hiermee gepaard gaan kunnen worden verhaald op de wederpartij.

Voorbehoud, afwikkeling onder

Een voorbehoud is een voorwaarde bij de afwikkeling van de schade. Het houdt in dat er onder bepaalde omstandigheden aanvullend recht bestaat op een schadevergoeding. Tegenovergestelde van een afwikkeling ter finale kwijting.

Voorschot

Een betaling die vooruit wordt gedaan op de schade die al is geleden of te verwachten is zolang er nog geen eindregeling is getroffen (voorbeelden: huishoudelijke hulp, verlies aan verdienvermogen, medische kosten).

WAM-Verzekering

Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Volgens deze wet is iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht om een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Wederpartij

De (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) veroorzaker van het ongeval.

Wettelijke rente

Vergoeding voor de vertraging in de vergoeding van een geldsom. De termijn voor wettelijke rente gaat lopen vanaf de datum dat de schade werd geleden. In de regel is dit de ongevalsdatum.

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat de werkgever gehouden is maatregelen te treffen, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen te voorkomen. Er wordt niet snel aangenomen dat de werkgever voldaan heeft aan de zorgplicht en niet aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade.

Het betreffende wetsartikel vereist een hoog veiligheidsniveau van werkruimten, werktuigen, gereedschappen en organisatie van betrokken werkzaamheden. Tevens dienen werkgevers toezicht te houden op behoorlijke naleving van instructies en op onderhoud van de ruimten en materialen.

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier!

Diensten

Wat kunnen wij voor jou doen: Wij helpen je bij het claimen van je letselschade. Je bent gegarandeerd van de beste hulp en dat geheel gratis!

Team

De juristen die voor Letselschade-Nederland werken zijn allen zeer daadkrachtig en weten hoe zij je kunnen helpen bij het claimen van uw schade.

Tarieven

De juristen brengen géén werkzaamheden in rekening bij letselschadeslachtoffers. Je krijgt dat in het eerste contact schriftelijk door ons bevestigd.